Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN
Iisaku Gümnaasium
Reinar Halliku Korvpallikool
Iisaku Gümnaasium
Õpilasesindus
Iisaku Gümnaasiumi õpilaskodu kodukord

Käesolev kodukord on kehtestatud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 39 lõike 4 alusel.

1. ÜLDOSA

1.1. Iisaku Gümnaasiumi (edaspidi IG) kodukord kehtib kõikidele õpilaskodus viibivatele IG  õpilastele, töötajatele ja külalistele.

1.2. Õpilaskodus viibijad käituvad väärikalt ja korrektselt ning ei häiri teisi majas viibijaid.

1.3. Majutus õpilaskodus on tasuline, hinna kehtestab Alutaguse Vallavalitsus.

1.4. Kui õpilasel on probleeme käitumise, põhjuseta puudumiste või õppeedukusega, ei ole talle tagatud koht kooli õpilaskodus.

2. VASTUVÕTMINE

2.1. Õpilased majutatakse õpilaskodus õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul lapsevanema avalduse alusel.

2.2. Õpilaskodus majutatavate õpilaste nimekiri kinnitatakse direktori käskkirjaga.

3. ELUKORRALDUS

3.1. Õpilaskodus elamine

3.1.1. Majutusteenuse kasutamiseks sõlmib IG direktor teenuse kasutajaga, õpilaste puhul lapsevanemaga, majutuslepingu (vt Lisa 1).

3.1.2. Õpilaskodus saavad õpilased majutuda pühapäeva kella 15.00-st kuni reede kella 18.00-ni. Nädalavahetuseks sõidavad õpilased üldjuhul koju. Eelneval kokkuleppel saab majutuda ka nädalavahetusel. Majutusteenuse kasutamiseks nädalavahetusel saadab lapsevanem direktorile kirjaliku taotluse hiljemalt reede hommikul kella 8.00-ks.

3.1.3. Õpilaskodus ei ole ööpäevaringselt kasvatajat/administraatorit. Kasvataja/administraatori tööaeg on pühapäeval alates 15.00-st kuni esmaspäeval 9.00-ni, esmaspäevast reedeni 21.00-st kuni 9.00-ni, reedel 12.00-st kuni 18.00-ni.

3.1.4. Koolipäeva jooksul õpilased õpilaskodus ei viibi. Õpilaskodus tohib koolipäeva jooksul õpilane viibida vaid erandkorras.

3.1.5. Hiljemalt 22.00-ks peab õpilane olema õpilaskodus ja viibib oma toas (v.a. erandid kasvataja/administraatori loal).

3.1.6. 22.00 – 9.00  ei külasta õpilased võõraid tubasid.

3.1.7. 23.00-7.00 on õpilaskodus öörahu. Õppimine või lugemine öörahu ajal on lubatud juhul, kui see ei häiri toakaaslast.

3.1.8. Kui õpilane ööbib lapsevanema loal esmaspäevast reedeni väljaspool õpilaskodu (sh kodus), informeerib ta sellest kasvatajat/administraatorit ja fikseerib puudumise Stuudiumis.

3.2. Toitlustamine

3.2.1. Õpilastel on võimalik ettetellimisel saada hommikusööki, oodet ja õhtusööki. Toitlustamine (välja arvatud koolilõuna) on tasuline, hinna kehtestab Alutaguse Vallavalitsus.

3.3. Korra hoidmine ja vastutus

3.3.1. Ruumide puhtuse ja korra eest vastutavad seal elavad õpilased. Tube koristavad õpilased ise, need  peavad olema puhtad ja korras. Ruumide korrasolekut hindab kasvataja/administraator.

3.3.2. Voodipesu peab õpilastel endal olema ja seda tuleb vahetada vähemalt üks kord 3 nädala jooksul.

3.3.3. Toiduained tuleb hoida puhastes nõudes või korralikult pakituna külmkapis. Kooli külmkapis asjade hoidmisel peavad need olema pakendis (peal omaniku nimi).

3.3.4. Õpilaskodu pesumasina kasutamist reguleerib kasvataja/administraator.

3.3.5. Tubade prügikast tuleb õigeaegselt tühjendada selleks paigaldatud suurtesse prügikonteineritesse maja kõrval.

3.3.6. Pärast köögi kasutamist tuleb ruum koristada, vajadusel pliit puhastada ning jäätmed panna  prügikasti.

3.3.7. Toas toimunud korrarikkumiste eest kannavad vastutust eelkõige selle toa elanikud, aga ka toas viibinud teised isikud.

3.3.8. Õpilased kannavad materiaalset vastutust toa inventari eest. Purunenud või halvasti hoitud inventar, aknaklaasid, lukud, seadmed jm. tuleb parandada või asendada samaväärsega (nagu ka kaotatud inventar) või hüvitada tekitatud kahju.

3.3.9. Tubades täiendavate elektritarbijate (välja arvatud föön, telefonid ja arvutid) kasutamine tuleb kooskõlastada kooli juhtkonnaga.

3.3.10. Õppeaasta lõpul annavad õpilased korrastatud toa ning boksi ühiskasutatavad ruumid ja inventari (sh padja ning teki) ning võtmed üle kasvatajale/administraatorile.

3.3.11. Õpilaskodus ja  kooli territooriumil on keelatud:

a) hoida, levitada, kasutada tubakasaadusi (s.h. moka- ja huuletubakat), narkootilisi aineid ja alkohoolseid jooke (ka alkohoolse joogi taara hoidmine ei ole lubatud) ning teisi meelemürke;

b) kasutada, hoida e-sigaretti, vesipiipu ja teisi mõnuainete tarvitamise vahendeid;

c) viibida joobeseisundis;

d) korraldada hasartmänge ja osaleda nendes materiaalsetel eesmärkidel.

e) hoida ning kasutada mistahes relvi, laskemoona või pürotehnikat.

3.3.12. Lemmikloomade toomine majja ei ole lubatud.

3.4. Haigestumine õpilaskodus olles

3.4.1. Haigestumisest teatab õpilane esimesel võimalusel kasvatajale/administraatorile või tema puudumisel klassijuhatajale. Kasvataja/administraator teatab õpilase haigestumisest või muul põhjusel õpilaskodusse jäämisest klassijuhatajale ja lapsevanemale. Lapsevanemaid informeerib haigestumisest õpilane ise.

3.4.2. Haigestunud õpilane viibib oma toas ( v.a. vältimatu vajadus ) ning järgib tervise taastumiseks vajalikku režiimi või sõidab koju.

3.4.3. Esmaabivahendid asuvad köögis ja kasvatajate/administraatorite toas.

3.5. Teenuse eest tasumine

3.5.1. Majutusteenuse ning toitlustamise eest tasutakse arve alusel arvel näidatud kuupäevaks.

4. TURVALISUS

4.1. Õpilased ei tohi majja kutsuda (sisse lasta) külalisi, kes võivad seada ohtu õpilaskodu viibijate turvalisuse.

4.2. Õpilaskodu välisuks suletakse kell 22.00.

4.3. Õpilaskodu evakuatsiooniuste avamine on lubatud ainult evakueerumise korral või kooli juhtkonna loal.

4.4. Toast lahkudes on soovitatav uks lukustada.

4.5. IG ei vastuta toast kadunud vara eest.

4.6. IG ruumides ja territooriumil kasutatakse turvalisuse tagamiseks turvakaameraid.

4.7. Turvakaamerate salvestisi võivad vaadata rikkumiste tuvastamiseks direktor, infojuht või haldusspetsialist.

5. MEETMED REEGLITE RIKKUMISE KORRAL

5.1. Õpilaskodu kodukorra rikkumise kohta esitab õpilane kirjaliku seletuse.

5.2. Kodukorra rikkumisele järgneb õpilase suhtes meetmete rakendamine. Sõltuvalt üleastumisest võib see olla vestlus, direktori käskkirjaline noomitus, õpilaskodu nimekirjast ajutine või lõplik välja arvamine, kooli nimekirjast väljaarvamine.

5.3. Õpilaskodust enam kui 3-kuulise väljaarvamise korral ei tagata õpilasele kohta samas toas.

5.4. Õpilaskodust ajutiselt välja arvatud õpilase viibimist majas reguleerivad direktori poolt kinnitatud tingimused.

TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund 20 min
4. 11.20-12.05
Söögivahetund 20 min
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2020/21. õa 
Sügisvaheaeg
19.10.2020-25.10.2020
Jõuluvaheaeg
23.12.2020-10.01.2021
Talvevaheaeg
22.02.2021-28.02.2021
Kevadvaheaeg
19.04.2021-25.04.2021
Suvevaheaeg
14.06.2021-31.08.2021
KASULIKUD VIITED