Iisaku Gümnaasium
Est   Eng   Rus  
STUUDIUM TUNNIPLAAN GALERII
Iisaku Gümnaasium
Iisaku Gümnaasium
toetavad üksused
Iisaku Gümnaasium õpilasesinduse põhimäärus

Dir üld kk 28.01.2016 nr 6

1.    Eesmärk:

1.1. Õpilaste huvide esindamine kooli õppe- ja kasvatustööd reguleerivate otsuste langetamisel;
1.2. Kooli kodukorra järgimise kontrollimine ja distsipliini toetamine;
1.3. Positiivse panuse andmine kooli maine kujundamisse;

1.4. Koolielu elavdamine.

2.    Pädevused:

2.1. Õpilasesinduse (edaspidi ÕE) juhatuse liikmetel on õigus osaleda direktsiooni, hoolekogu ning õppenõukogu koosolekutel;

2.2. ÕE juhatusel on õigus esitada vastavalt avaliku teabe kättesaadavust reguleerivale seadusandlusele teabenõudeid kooli juhtkonnale, hoolekogule, vallavalitsusele ja muudele institutsioonidele;
2.3. ÕE poolt vastuvõetud otsused kajastavad õpilaskonna üldist meelsust ning ei kuulu vaidlustamisele välja arvatud seadusest tulenevate vastuolude ilmnemisel;

2.4. ÕE liikmetel on õigus sekkuda otseselt õpilasi puudutavate otsuste langetamisse ning teha omapoolseid ettepanekuid;

2.5. ÕE liikmetel on õigus korraldada üritusi ja need vajaduse korral katkestada;

2.6. Õpilasesindusel on õigus mõjuval põhjusel avaldada juhendajale umbusaldust;

2.7. Õigus astuda Eesti Õpilasomavalitsuse liikmeks;

2.8. Õigus moodustada koolis ühinguid, klubisid, ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega;

2.9. Õigus kasutada klassivälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, õppe- ja spordivahendeid;

2.10. Õigus viia läbi küsitlusi kooskõlastatult kooli direktoriga;

2.11. Õigus  algatada üritusi ja korraldada neid koostöös huvijuhiga kooli direktori nõusolekul.

3.    Kohustused ja vastutus:

3.1. ÕE liikmete käitumine peab vastama kooli kodukorrale ning üldtunnustatud eetikanormidele;

3.2. ÕE liikmed on kohustatud jagama ja vahendama asjakohast informatsiooni tehtud otsustest eelkõige kaasõpilastele, kuid vajadusel ka õpetajatele, kooli juhtkonnale, hoolekogule ja lastevanematele;

3.3. ÕE liikmetel lasub vastutus oma kooli arenguprotsessis õpilaste huvide esindatuse näol;

3.4. ÕE liikmed vastutavad korra eest ÕE poolt korraldatud üritustel;

3.5. ÕE põhimääruse ja selle muudatuste projekti koostab ÕE ja esitab selle kooskõlastamiseks kooli direktorile;

3.6. ÕE peab kinni pidama direktori ja ÕE vahelistest kirjalikest ning suulistest kokkulepetest;

3.7. Liikmed vastutavad ÕE toimimise ja aktiivse tegutsemise eest.

4.    Koosolekute korraldamise kord:

4.1. Üldkoosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt 2 korda kuu jooksul väljaspool õppetööd ja -aega ning on kohustuslikud kõigile liikmetele;

4.2. Erakorralised koosolekud toimuvad selleks mõjuva põhjuse tekkimisel või juhendaja algatusel;

4.3. Juhatuse koosolekud toimuvad vajadusel, kokkulepitud ajal;

4.4. Kõigil õpilastel on õigus teha ettepanekuid koosolekute päevakorra suhtes;

4.5. Kõik koosolekud protokollitakse ning dokumendid säilitatakse;

4.6. Igast koosolekust tuleb ette teatada vähemalt 24 tundi enne toimumise aega.

5.    Juhatus:

5.1. Juhatusse kuuluvad ÕE’sse valitud inimeste hulgast valitud neli esindajat;

5.2. Juhatus valib hiljemalt 15. septembriks juhi, kaks juhiabi ja protokollija lihthäälteenamuse alusel üheks nominaalametiajaks ehk üheks õppeaastaks;

5.3. Juhatuse liikmetel on õigus algatada juhatuse koosolekuid ning kohustus sellest teavitada ÕE juhendajat;

5.4. Juhatuse koosolekud protokollitakse ning tehtust informeeritakse Stuudiumi või e-maili

kaudu ÕE lihtliikmeid;

6.    ÕE liikmestaatus:

6.1. ÕE liikmed valitakse õppeaasta alguses hiljemalt 15. septembriks klassides toimuva hääletustulemuste põhjal;

6.2. ÕE liikmestaatuse eelduseks on hea õppeedukus ja vähemalt rahuldav käitumishinne;

6.3. ÕE koosneb 7.-12.klassi esindajatest;

6.4. 7.-12. klassi esindajad omandavad ÕE lihtliikme staatuse ning 9.-12. klassi liikmete hulgast valitakse juhatus;

7.  Visioon:

7.1. Iisaku Gümnaasiumi ÕE üldvisiooniks on õpilasesõbralik, arenev, edukas ning mainekas

Kool.

8.  Tööplaan:

8.1. ÕE koosolekud toimuvad vastavalt punktidele 4.1, 4.2 ja 4.3;

8.2. ÕE tööplaan on avalik ning kättesaadav ka kooli koduleheküljelt;

8.3. 5.-12. klassist igale klassile antakse ülesandeks vähemalt ühe kooliürituse korraldamine õppeaasta jooksul.

9.  ÕE-st väljaheitmine ehk tagandamine ja tagasiastumine:

9.1. Tagasiastumine on võimalik liikme soovil igal ajal;

9.2. Välja heitmise põhjuseks on ebaõpilaslik käitumine, kooli kodukorra rikkumine, õppeedukuse ja/või käitumishinde alanemine nõutavast madalamale tasemele (p 6.2), kriminaalkorras karistamine ja kooli au kahjustav käitumine kaasa arvatud koolivälisel ajal ja territooriumil:

9.3. Tagandamise aluseks võib olla ka väga passiivne osalemine ÕE töös ning vastutuse mittetäitmine vastavalt punktidele 3.1, 3.2, 3.3 ja 3.4;

9.4. Tagandatud või tagastatud liikme koht asendatakse uue liikmega vastavalt klassi hääletustulemustele.

10.    Põhimääruse muutmine ja täiendamine:

10.1. PM muutmine ja täiendamine toimub vastavalt laekunud ettepanekule, mis pälvivad vähemalt poolte ÕE liikmete nõusoleku;

10.2. PM muutmine ja täiendamine on pidev protsess;

10.3. PM muutmisest võtavad osa kõik ÕE liikmed;

10.4. PM-ga peavad olema tutvunud kõik ÕE liikmed;

10.5. ÕE põhimääruse ja selle muudatuste projekti koostab ÕE ja esitab selle kooskõlastamiseks kooli direktorile;

10.6. PM ja selle muudatused kiidetakse heaks kooli hoolekogus ning kinnitatakse kooli direktori poolt.

11.    ÕE juhendaja roll:

11.1. ÕE tegevust koordineerib juhendaja, kelleks on õpetaja;

11.2. Juhendaja ei koosta ainuisikuliselt  koosolekute päevakorda, sisulise töö kohustus lasub ÕE liikmetel ja eelkõige juhatusel;

11.3. Juhendajal on nõustaja, koordineerija, info edastaja ja järelvaataja roll.

 

 

TUNDIDE AJAD
1. 08.25-09.10
2. 09.20-10.05
3. 10.15-11.00
Söögivahetund 20 min
4. 11.20-12.05
Söögivahetund 20 min
5. 12.25-13.10
6. 13.20-14.05
7. 14.15-15.00
8. 15.10-15.55

 

VAHEAJAD
2022/23. õa 
Sügisvaheaeg
24.-30.10.2022
Jõuluvaheaeg
22.12.2022-08.01.2023
Talvevaheaeg
27.02.-05.03.2023
Kevadvaheaeg
24.-30.04.2023
Suvevaheaeg
15.06.-31.08.2023

 

KASULIKUD VIITED