Skip to content

2017/18. õppeaasta

Metsik loodus: ohud ja võimalused

Kestvus: 06.08.2017-10.08.2018

Eesmärk: Projekti eesmärk on tekitada projektis osalevates noortes huvi looduse ja looduses liikumise vastu ning anda projektis osalevatele noortele oskusi ja teadmisi toimetulekuks looduskeskkonnas.

Sihtgrupp: Iisaku ja Kehra Gümnaasiumi ning Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli noored.

Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu, Haridus- ja Teadusministeerium, Sihtasutus Archimedes – Noorteagentuur (SANA) toetab projekti tegevusi 3105,00 euroga. 

Projekti teostaja: õpilasesindus.

Projektijuhid: Andre Kaljumäe, Anna-Liisa Nurgamaa, Piret Urmet ja Ludmilla Terepik.

Projektilaagri tegemisi ja tulevaid tegutsemisi saate jälgida projekti blogis: https://metsikloodusohudjavoimalused.blogspot.com/

Hariduselu Iisakus – aastasada piltides

Kestvus: 01.1.2018 – 31.08.2018

Eesmärk: koguda, talletada ja jagada kordumatuid ning ajastututruusid mälesushetki, mis on seotud Iisaku kooliga.

Raamat kannab pealkirja „Hariduselu Iisakus – aastasada piltides“. 

Aastasada piltides. Miks just sada? Eesti valmistub oma iseseisvumise väljakuulutamise sajandaks aastapäevaks ja selles raamatus toodu oleks justnagu kingitus Eestile tema sajandal sünnipäeval. Oleme plaaninud raamatu valmis saada Eesti 100.-nda juubeliaasta keskpaigaks.

Meie soov on piltide kaudu jutustada lugu – lugu Iisaku koolist läbi viimase aastasaja. Soov on peegeldada erinevate ajastute õhustikku, püüda peegeldada kooli muutumist nii ajas kui ruumis.

Raamat on üles ehitatud kronoloogilisel põhimõttel, jagades kogu pildimaterjali aastakümnete vahel. Loodame seeläbi rõhutada iga kümnendi eripära ja ajastuomaseid märke. Aastakümne juhatab sisse lühike kronoloogiline ülevaade selle tähtsündmustest. See raamat saab olema meist kõigist, kes on Iisakus õppinud ja õpetanud – olgu vaid mõne põgusa aasta või terve poolsajandi.

Sihtgrupp: Iisaku kogukond, Iisaku kooli vilistlased, Iisaku Gümnaasimi õpilased/lapsevanemad.

Rahastaja: Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetab raamatu trükikulusid 2500 euroga.

Projekti teostajad: Projektijuht Anneli Bogens, raamatu koostaja Anne Nurgamaa. Teostaja MTÜ Iisaku Haridusselts. 

Iisaku kodukoha aabits

Kestvus: 1.10.2017 – 31.08.2018

Eesmärk: Iisaku laste, lapsevanemate ja teiste kogukonna inimeste teadlikkuse tõstmine kodukohast läbi uue ja  põneva lähenemise ning toetada kogukonna tugevnemist kodupiirkonna tundmaõppimise kaudu.

„Iisaku Kodukoha aabitsasse“ saab koondatud tervet Iisakut puudutav informatsioon: aastatega kogutud lood, vanavanemate meenutused, pärimused, siit saab tervikliku ülevaate Iisaku kõigist piirkondadest. “Iisaku Koduvalla aabitsa” valmimine ning lasteaias, koolis, muuseumis kasutusele võtmine toetab kogukonna tugevnemist kodukandi tundmaõppimise kaudu.

„Iisaku kodukoha aabitsa“ valmimisel on see hea võimalus integreerida õppeprotsessi juba varakult kodukohale olulisi teemasid ning lastel on juba varases eas olemas suurem teadlikkus oma kodukohast ja selle lugudest. „Iisaku kodukoha aabitsat“ koostades tehakse koostööd Iisaku lasteaiaga „Kurekell“, Iisaku Gümnaasiumiga, Iisaku Kihelkonna Muuseumiga ning Iisaku Raamatukoguga. Aabitsas on planeeritud kajastada Iisaku kandis olevad olulised kohad,  inimesed, vaatamisväärsused, ajalugu, loodus ja kultuurisündmused.

Sihtgrupp:  Iisaku eelkooliealised lapsed ja I kooliastmes õppivad õpilased, lapsevanemad, Iisaku kogukond.

Rahastaja: Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Kohaliku Omaalgatuse Programm toetab 2000 euroga.

Projekti teostaja: Aabitsa autor õp Eda Välimets. Teostaja MTÜ Iisaku Haridusselts.

FER projekt: „Noored ja ettevõtlus // Youth and Entrepreneurship”

Kestvus: 1.01.2017 – 31.12.2018

Eesmärk: õpetatada Ida-Virumaa lõunaregiooni koolide (Avinurme, Iisaku, Illuka, Lohusuu, Mäetaguse, Tudulinna) ja Kataloonia piirkonna koolide peamiselt II kooliastme õpilastele ettevõtluse põhitõdesid, arendatakse nende meeskonnatööoskusi ning tutvutakse kohalike ettevõtjatega.

Projekt hõlmab endas õppematerjalide tõlkimist, kohandamist meie piirkonnale ja trükkimist. Samuti õpetajate koolitus-väljaõpet, programmi läbiviimisi koolides, koostööseminare ning suviseid lastelaagreid osalevatele noortele kahel suvel.

Ettevõtlusõpe on lõimitud muude ainetundidega. Alguses tutvutakse erinevate leiutajate elulugudega ning nende leiutistega. Seejärel hakatakse tegema rühmatööd, tutvuma ärimõistetega, lahendama erinevaid probleeme ning tegema koostööd ühise eesmärgi saavutamiseks.  Läbivaks tegelaseks ettevõtlusõppes on mesilane Fer, kelle taru vaevleb majandusraskustes. Üheskoos püütakse Feri aidata, pakkudes välja lahendusi taru kasumi suurendamiseks. Kindlasti on huvitavad ka kohtumised piirkonna ettevõtjatega, keda kutsutakse noortele oma kogemustest rääkima.

Sihtgrupp: Projekti eestvedaja on MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda  ning osalejateks Ida-Virumaa lõunaregiooni koolide (Avinurme, Iisaku, Illuka, Lohusuu, Mäetaguse, Tudulinna) 3. ja 4.klasside õpilased.

Rahastaja:  Leader programm ja MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda

Projekti teostajad: õp Eda Välimets ja õp Anne Jõgi. Projektijuht Janne Juuse (MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda).

Uurime, avastame, loome! // Let’s explore, discover, create!

Kestvus: september 2017 – juuni.2019

Eesmärk: Projekti laiem eesmärk on kultuurilise teadlikkuse, avatuse ja sallivuse kasvatamine osalejates ja ühiskonnas tervikuna. Võimaldada Eesti, Soome ja Leedu õpilastel aktiivset elustiili rakendades õppida tundma üksteise kultuure, rahvuspärandit, keelt, naaberriikide loodust, geograafilisi iseärasusi, haridussüsteemi ja ümbritsevat keskkonda ning võrrelda seda naaberriikide omaga.

Kuna projektis tegutsevad erineva kultuuritaustaga ja eri keelt kõnelevad noored üheskoos, pakub see head võimalust tutvuda lähemalt üksteise kultuuridega ning üksteist paremini tundma ja mõistma õppida. Läbi õppereiside, sportlike ja teiste aktiivsete tegevuste kaudu laiendavad õpilased võõrkeelset sõnavara ja suhtlemisoskust.

Projekti tegevuste käigus valmivad koostöös videofilmid ja kolm fotonäitust.

Õpilased majutuvad peredesse, mis aitab kaasa kultuurilise teadlikkuse ja keele- ning sotsiaalsete oskuste arengule.

Partnerid: Siauliai Dainai Progymnasium (Leedu) ja Klaukkala Secondary school (Soome).

Sihtgrupp:  15 õpilast (6. – 9.klass)  ja 2 õpetajat.

Rahastaja: Projekt on saanud toetust Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammist Nordplus Junior 24 660 eurot.

Projektijuhid: õp Anna-Liisa Nurgamaa, Kristina Bliūdžiuvienė (Leedu), Arja Lähteenmäki-Lehtonen (Soome).

Üks päev ettevõtjana

Kestvus: 1.09.2017 – 31.12.2017

Eesmärk: Aidata kaasa ettevõtlike inimeste kujunemisele, kellel võiks olla soov saada ettevõtjaks ning muuta ettevõtlikkus ja ettevõtlusõpe koolides loomulikuks osaks.

Ida-Virumaa kümnes koolis toimub ühe nädala jooksul ettevõtjate mess, kus ettevõtete esindajate rollis on selleks ettevalmistatud ja koolitatud põhikooli õpilased. Meeskonnad viibivad ettevõtetes ühel päeval töövarjuna, keda nad soovivad messil esindada. Õpilased ja ettevõtjad saavad teadmisi kogenud asjatundjatelt ettevõtte esindamisest messil ning praktilisi oskusi läbi meediakoolituse reklaamvideote tegemisest. Valmivad koolidele ettevõtete külastamiseks õppekavaga seostatud tegevuskaardid

Sihtgrupp: Projekti juhtpartner on Algus OÜ ning partneriks on kümme Ida-Virumaa kooli: Jõhvi Vene Põhikool, Jõhvi Põhikool, Sillamäe Vanalinna kool, Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium, Kohtla-Järve Järve Gümnaasium, Kohtla-Järve Maleva Põhikool, Kohtla-Järve Tammiku Põhikool, Kiviõli I Keskkool, Iisaku Gümnaasium ja Sinimäe Põhikool.

Rahastaja:  Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond toetab projekti tegevusi 22 301 euroga.

Projektijuhid: Juhtpartner Algus OÜ  (Kerda Eiert), õp Diana Aaunap, projekti-ja huvijuht Andre Kaljumäe.

Kui tead ja tunned, siis hoolid

  • Õppekäigud I poolaastal:

“Nad kõik on taimed. Taimede eluvormid” 1.-4. klass, ” Kivimaailm” 5.-6. klass, “Kivimaailm II” 7. -8. klass

  • Õppekäigud II poolaastal:

“Taastuvenergia väikelahendused” 9.- 12. klass

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab projekti “Kui tead ja tunned, siis hoolid” 2625,00 euroga. Projektijuht õp Aili Reimann.

Skip to content