Skip to content

Lõputunnistuse duplikaat

Kooli lõputunnistuse ja hinnetelehe dublikaadi taotlemine ja väljaandmine

Iisaku Gümnaasiumist saab taotleda lõputunnistuse või hinnetelehe duplikaadi väljaandmist, kui:

  • algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks;
  • tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või algdokumendile kantud andmete ebaõigsus;
  • algdokumendi omanikule on pärast algdokumendi väljaandmist antud uus isikukood;
  • algdokument on hävinud, kadunud või ära varastatud;
  • algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega õigusaktides sätestatud korras.

Vormistamise tasu on 7 eurot, mille tasumiseks väljastab arve Alutaguse Vallavalitsus.

Maksimaalne vormistamise aeg kuni 30 päeva.

Allkirjastatud taotlus, kuhu on märgitud taotluse esitamise põhjus, isikuandmed, kooli lõpetamise aasta esitatakse Iisaku Gümnaasiumi kantseleisse paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna e-postile ig@alutaguse.edu.ee.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2010. a määrusele nr 113 „Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid“ paragrahvile 19 on koolil õigus lõputunnistuse või hinnetelehe duplikaadi väljaandmisest keelduda, kui:

  • duplikaadi taotleja on esitanud tahtlikult valeandmeid;
  • puuduvad arhiivimaterjalid algdokumendi väljaandmise kohta;
  • ei esine antud määruse paragrahvis 17 lõikes 1 punktides 1–4 nimetatud duplikaadi väljaandmise aluseid.

Direktori otsus duplikaadi väljaandmisest keeldumise kohta vormistatakse kirjalikult ning tehakse duplikaadi taotlejale kirjalikult teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

Lähemalt saab määrusega tutvuda siin: Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid

Skip to content