Skip to content

Sümboolika

LOGO

Kooli logo moodustavad gooti kirjas Iisaku Gümnaasiumi esitähed.

Pikk logo: gooti kirjas kooli nimetus.

Ülipikk logo: Kooli logo+Pikk logo.

LIPP

Iisaku Gümnaasiumi lippu on kujutatud trikoloorina: sinine, valge ja türkiisroheline. 

  • Lipu sinine värv sümboliseerib taevast, usku ja lootust.
  • Valge sümboliseerib püüdeid hariduse ja vaimuvalguse poole, talvist valget lund, puhtust ja ausust.
  • Türkiisroheline sümboliseerib loodust ja metsade rohkust Iisakus. Kolmnurgad aga Iisaku kõrgendikku.

Lipu esi- ja tagaküljel on erinevad embleemid.

Esikülje embleem valgel taustal on gooti kirjas Iisaku kool ning aastaarv 1753, mis tähistab hariduse andmise algust Iisakus.
Tagakülje embleem on kuldne võti, mis sümboliseerib võtit, mis avab tee tarkuse varasalvede juurde.

MOTO: Iisaku kool – õppiv, arenev ja loov.

Iisaku Gümnaasiumi pedagoogiline kontseptsioon on esitatud maja kujul, kus vundamendi moodustab kooli MISSIOON:

Iisaku Gümnaasium on kool, kus väärtustatakse õppimist ja õpetamist ning toetatakse kõikide osalejate arengut.

Ehitis toetub sammastele ehk viiele PÕHIVÄÄRTUSELE:

vastutus, hoolivus, avatus, loovus ja tervis.

Vastutus – Igaüks vastutab oma tegude eest!

Oskus kuulata ja arvestada kaaslase arvamust, olles aus ja vastutustundlik ning saavutades kokkuleppeid. Vastutus on kolmepoolne – õpilane, lapsevanem, kool. Aruandlus eelkõige enda ees – oma rolli mõistmine ja täitmine. Õpetaja on eeskujuks õpilasele.

Hoolivus – Iga  inimene on oluline!

Kõrvalseisjate märkamine ja toetamine. Märkamine, abistamine – koostöö ja individuaalne lähenemine. Suhtlemine õpilaste, vanemate ja personaliga on toetav, nõustav, tunnustav. Personali omavahelised tööalased suhted on väga head – üksteist toetatakse, märgatakse ja tunnustatakse. Kiire infovahetus, teavitamine, suhtlemine.

Avatus – Meie uksed ja meie meel on avatud!

Ollakse koostöövalmid ja paindlikud ning avatud muutustele. Nii õpetajate ja õpilaste, õpetajate ja lastevanemate kui ka kolleegide omavaheline suhtlemine peaks olema usalduslik ja lugupidav. Lastevanemaid oodatakse alati kooli ja klassi ühisüritustele. Peetakse oluliseks kiiret ja tõhusat infovahetust kooli ning õpetajate, õpilaste ja laste­vanemate vahel, kasutatakse selleks koosolekuid ja kogunemisi ning veebi ja e-posti võimalusi. Jagatakse oma koolituskogemusi ning õppe- ja kasvatustöö käigus loodud väärtusi.

Loovus – Kõik on võimalik!

Kool aitab õpilasel selgusele jõuda oma võimetes ja huvides ning tagab valmisoleku õpingute jätkamiseks nii järgnevatel haridustasemetel kui elukestvalt. Õpetajal on vabadus õppematerjali loovalt käsitleda. Õpilaste loovtegevused on nähtaval (näitused, esinemised).  Probleeme lahendatakse loovalt ja paindlikult. Kasutusel on mitmekesised töövahendid. Korraldatakse mitmesuguseid ühisüritusi, mis lasevad ühtsusel ja loovusel väljenduda.

Tervis – Terves kehas terve vaim

Füüsilise aktiivsuse ja tervist säästva eluviisi tähtsustamine. Tähtis on nii õpilaste kui kooli töötajate tervis. Pööratakse tähelepanu vaimse, füüsilise, sotsiaalse tervise hoidmisele ja edendamisele ning tervislike harjumuste kujunemisele.

VISIOON tulevikku: Iisaku Gümnaasium on traditsioone hoidev ja kaasaja vajadusi arvestav õppijakeskne kool.

Skip to content