Skip to content

Info sisseastujatele

Õpilaste vastuvõtmine 10. klassi

1.1. 10. klassi astumise taotluse täidab lapsevanem elektroonselt süsteemis ARNO.

1.2. Vastuvõtu taotlusele lisatakse süsteemis ARNO:

  • kooli astuja isikut tõendava dokumendi koopia;
  • lapsevanema (või lapse seadusliku esindaja) isikut tõendava dokumendi koopia;
  • sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi (põhikooli lõputunnistus koos selle juurde kuuluva hinnetelehega) koopia;
  • 9. klassi klassitunnistuse koopia;
  • 1 foto õpilaspiletile.

1.3. 10. klassi avalduse esitamise tähtaeg süsteemis ARNO on alates 1. aprillist kuni 25. juunini.

1.4. 10. klassi vastuvõtmisel arvestatakse:

  • 9. klassi hindeid ja käitumishinnet;
  • põhikooli lõputunnistuse hindeid;
  • põhikooli lõpueksamite tulemusi;
  • EIS-is korraldatud gümnaasiumi sisseastumiskatsete e-testi tulemust (eesti keel, matemaatika, loodusained ja inglise keel);
  • õpilase motiveeritust jätkata õpinguid gümnaasiumis.

1.5. 10. klassi võetakse eelisjärjekorras õpilasi, kelle põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne ning käitumise hinne on vähemalt “hea”.

1.6. 10. klassi kandideerijatele korraldab Kool vestluse, mis üldjuhul toimub juunikuu viimasel nädalal. Kutse vestlusele edastatakse taotluses esitatud meiliaadressile.

1.7. 10. klassi kandideerijate pingerida moodustub punktis 3.4. loetletud tulemuste ja vestluse tulemuse alusel.

1.8. Üldjuhul ei võeta 10. klassi õpilasi, kelle 9. klassi perioodi- või aastahinnetes on olnud puudulikke ja/või kelle 9. klassi tunnistusel on olnud käitumine “mitterahuldav”.

1.9. 10. klassi vastuvõtmise otsustab direktor hiljemalt 30. juunil ning teeb avalduse esitanud lapsevanemale ja õpilaskandidaadile otsuse teatavaks e-kirja teel taotluses esitatud meiliaadressile.

Skip to content