Skip to content

Iisaku Gümnaasiumi hoolekogu seisukohad ja ettepanekud Alutaguse vallavolikogu otsuse eelnõu teemal

Hea koolipere!

12. veebruaril kohtunud hoolekogu liikmed tutvusid õpetajate, õpilaste ja lastevanemate seisukohtade ja ettepanekutega Alutaguse vallavolikogu otsuse eelnõu teemal. Nende alusel kujundasime oma seisukoha ja ettepanekud.

Iisaku Gümnaasiumi hoolekogu liikmed on seisukohal, et jätkusuutliku omavalitsuse eesmärk peab olema oma haridussüsteemi hoidmine ja arendamine. Usume, et gümnaasiumil oleks olnud tugev perspektiiv olla tugev eestikeelne maagümnaasium Ida-Virumaal. Gümnaasiumi arendamiseks oli alates 2018. aastast vastavalt volikogu otsusele ja valla arengukavale kohustus ja õiguslik alus vallavalitsusel gümnaasiumiharidust arendada. Kooli pidajal olid selleks kõik vahendid olemas. Tänaseks ei ole suutnud valla ja kooli juhtkond kooli perspektiive kasutada ja talle antud kohustusi täita. On äärmiselt kahetsusväärne, et omavalitsusel puudub huvi, oskused ja tahe kooli arendada. Oma vallas munitsipaalgümnaasiumi ülalpidamise korraldamine ongi üks seadusest tulenev omavalitsuse ülesannetest, mida ei suudetud täita.

Arvestades praeguse volikogu koosseisu enamuse seniste otsuste ja seisukohtadega, valitsuse tegevusetusega kooli arendamises, aastaid kestnud kooli destabiliseerimisega ja negatiivsete tulevikusõnumite esitamisega ei näe me perspektiivi avada 2024. aastal Iisaku Gümnaasiumis 10. klass. Küll aga on vallal kohustus tagada täna 10. klassis õppivatele lastele õigus ja parimad tingimused lõpetada Iisaku Gümnaasiumis oma gümnaasiumiõpingud. See on olnud ka vallavalitsuse aastaid antud sõnum lastevanematele ja lastele.

Kooli hoolekogu teeb seejuures vallavolikogule järgmised ettepanekud:

1.      Koos Iisaku Gümnaasiumi ümberkorraldamisega tuleb koheselt viia läbi ka teised haridusvõrgu ümberkorraldused, sh valla haridusasutuste juhtimises.

2.      Iisaku kooli ümberkorraldamine vajab ka uut juhtimist.

3.      Omavalitsus ei ole täna ega eelnevalt tundnud huvi ja hoolinud põhikooli lõpetajatest, kes on sunnitud jätkama oma haridusteed gümnaasiumiastmes väljaspool oma omavalitsust. Omavalitsusel tuleb koheselt välja töötada võimalused, kuidas toetada väljaspool valda gümnaasiumides õppijaid transpordiga, huvitegevuses jt tegevustes. Sealhulgas tuleb vallal korraldada eraldi Iisaku Gümnaasiumis õppinutele parim transpordikorraldus Jõhvi arvestades koolide tunniplaaniga.

4.      Kaasata kooli hoolekogu uue hoone projekteerimisse.

5.      Uus hoone rajada vähemalt 150 õpilasele arvestades perspektiiviga, et teised omavalitsuse põhikoolid võivad muutuda 6-klassilisteks, Peipsi ääre arendamisel suureneb omavalitsuses elanike arv, uus koolihoone tekitab lastevanemate huvi laste haridustee jätkamiseks Iisaku koolis, eestikeelsele haridusele ülemineku reform võib kaotada senist perspektiivi tuua õpilasi valla teistesse Alutaguse valla põhikoolidesse.

6.      Uue koolihoone klassiruum peab ära mahutama vähemalt 17 õpilast, et täna algklassides õppivad õpilased saaksid õppida nõuetele vastava suurusega klassiruumides.

7.      Alutaguse vallas on olnud seni nõrk koolide omavaheline koostöö ja ühtse koolivõrgu loomine. Omavalitsusel tuleb välja töötada tegevuskava, kuidas omavahelist koostööd teostada.

8.      Hoolekogu on mures, et täna puudub teadmine, kas omavalitsusel on võimekust hoone ja kogu kompleksi ehituseks piisavalt omavahendeid leida.

Iisaku Gümnaasiumi hoolekogu

Skip to content